Belastingaangifte

Financiële Administratie

Salarisadministratie

PGB-administratie

Tarieven

Benodigde gegevens

Veel gestelde vragen

Informatieformulier

Benodigde gegevens

Voor nieuwe klanten:

   • geboortedatum en burgerservicenummer (voorheen sofinummer);
   • partner inclusief geboortedatum en burgerservicenummer (voorheen: sofinummer);
   • kinderen inclusief geboortedatum en burgerservicenummer;
   • gezinssituatie (samenwonend, gehuwd of alleenstaand) en
   • kopie aangifte inkomstenbelasting voorgaand jaar.

  Voor bestaande en nieuwe klanten:

   • uitnodiging belastingdienst tot het doen van aangifte;
   • wijziging in persoonlijke situatie (getrouwd, gescheiden, samenwonen, uit elkaar, geboorte kind, kind uit huis, gepensioneerd)
   • jaaropgaven inkomsten, loon, uitkering;  
   • inkomsten (kosten) uit overige werkzaamheden;
   • overzicht ontvangen alimentatie of lijfrente;
   • opgave betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen, AOV verzekeringen;
   • de jaaropgave van uw pensioenverzekeraar (de zogenaamde factor A) (alleen nodig indien aftrek lijfrente);
   • indien nieuwe hypotheek en/of oversluiting notarisafrekening, taxatienota en overzicht meerwerk bij nieuwbouw;
   • WOZ-waarde van de eigen woning en periode van bewoning indien niet het hele jaar (factuur gemeente betreffende OZB jaar 2017, waardepeildatum 1-1-2016);;
   • jaaropgave van de hypotheek (rente en saldo schuld per 31 december);
   • overzicht bank / giro / spaartegoeden, zowel saldo per 1-1 als per 31-12;
   • overzicht aandelen / obligaties / spaarloonregelingen, zowel saldo per 1-1 als per 31-12;
   • opgave overige onroerende zaken (niet eigen woning);
   • opgave levensverzekeringen;
   • opgave schulden (anders dan hypotheek eigen woning);
   • opgave van ziektekosten (kosten voor geneeskundige hulp, reiskosten ziekenbezoek, voorgeschreven medicijnen, hulpmiddelen, vervoer, dieet op doktersvoorschrift, extra uitgaven voor kleding en beddengoed, extra gezinshulp, aanpassingen aan een woning)
   • studiekosten;
   • opgave betaalde giften en kerkelijke bijdragen;
   • betaalde alimentatie voor ex-partner;
   • kopie voorlopige teruggaaf  of voorlopige aanslag.
   • Alle overige bescheiden die van toepassing kunnen zijn.

    Voor alle opgaven geldt dat er bewij(s)(zen)(dus bonnetje, papieren e.d.) aanwezig moet zijn waaruit blijkt dat de kosten betaald zijn in 2016. Zonder bewijs ook geen aftrek of opgave.

Dit overzicht in PDF om af te drukkken.

ontworpen door R.H.G. Blaauwgeers